Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obecné zastupiteľstvo Uhorskej Vsi v súlade s § 18a ods. 2 a 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Uhorská ves na deň 16. októbra 2017.

Príloha dokumenty: