Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Vec: Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania .
- verejná vyhláška –

Dňa 6.2.2018 podal a dňa 19.2.2018 doplnil navrhovateľ Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava , IČO 35 763 469 v splnomocnenom zastúpení MAVIX s.r.o.Račianska 66,831 02 Bratislava , IČO 35 740 264 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu „FTTH_LM_LIHR_03_Uhorská Ves „ - líniová stavba

Príloha dokumenty: