Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

V súlade s paragrafom 13.ods. 4. písmena a/ Zákona číslo 369/2004 Z b .o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a paragrafu 6 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi

Zvolávam

30. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves, ktoré sa uskutoční

v pondelok

5.marca 2018 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu